Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
07

lut

Nabycie znacznego pakietu akcji Cinema City International N.V.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie informuje, że w dniu 6 lutego 2007 r. otrzymał od ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zawiadomienie o następującej treści:

"Działając zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r., Nr 184, poz. 1539 ze zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Cinema City International N.V. (dalej "Emitent") w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 2 lutego 2007 roku, ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "Fundusz") stał się posiadaczem akcji Emitenta zapewniających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2.506.019 (dwa miliony pięćset sześć tysięcy dziewiętnaście) akcji Emitenta, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego spółki i był uprawniony do 2.506.019 (dwa miliony pięćset sześć tysięcy dziewiętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów.

W dniu 5 lutego 2007 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 2.616.914 (dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy dziewięćset czternaście) akcji Emitenta, co stanowi 5,16 % kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 2.616.914 (dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy dziewięćset czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 5,16 % ogólnej liczby głosów."

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr. 184 poz. 1539, ze zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta: Israel Greidinger - pełnomocnik