Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

gru

Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie („Spółka") informuje, iż zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 grudnia 2006 r., na podstawie uchwały nr 642/2006 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 listopada 2006 r. oraz na wniosek Spółki w Krajowym Depozycie zostało zarejestrowanych 50.724.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda i oznaczonych kodem NL0000687309 (nazwa indywidualna: CCI).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.