Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
24

paź

Zawarcie umowy odraczającej płatność w związku z transakcją sprzedaży spółkom zależnym Israel Theatres Ltd. nieruchomości w Bułgarii

W związku z raportami bieżącymi nr 6/2010 z dnia 3 marca 2010 r., nr 8/2010 z dnia 25 marca 2010 r. i nr 10/2010 z dnia 22 kwietnia 2010, Zarząd Cinema City International, N.V. („Spółka”) niniejszym informuje, że ze względu na niekorzystną sytuację na rynku nieruchomości w Bułgarii, dnia 23 października 2011 Spółka zawarła umowę odraczającą płatność („Umowa”) z Israel Theatres Real Estate Holding B.V. i Pan-Europe Finance B.V. (razem, „Kupujący” i obydwie będące spółkami zależnymi Israel Theaters Ltd. ("IT")), w której odroczyła płatność 15 milionów EUR, pozostałych do zapłaty przez Kupujących za nabycie całości aktywów Spółki związanych z działalnością deweloperską i powiązaną działalnością prowadzoną na terytorium Bułgarii („Aktywa”) i jednocześnie został wydłużony okres, w którym Kupujący zobowiązani są do zapłaty spółce części ich zysku z Aktywów.

Pogorszenie się warunków na rynku nieruchomości w Bułgarii spowodowało rozwiązanie I /lub renegocjację umów najmu z dzierżawcami oraz konieczność ponownego wynajmu powierzchni na znacznie mniej korzystnych warunkach z wyraźnie obniżonymi stawkami najmu oraz prośbę Kupujących o odroczenie płatności.
Płatność 15 milionów EUR jest odroczona w następujący sposób:

[1] 5 mln EUR będzie zapłaconych do dnia 22 października 2013, 5 mln EUR będzie zapłaconych do dnia 22 października 2014, 5 mln EUR będzie zapłaconych do dnia 22 października 2015,

[2] Każda z tych kwot może być zapłacona wcześniej bez zapłaty odsetek. Niezapłacone kwoty będą obciążony odsetkami płatnymi rocznie w następujący sposób: 5% za pierwszy rok, 6% za drugi rok i 7% za kolejne dwa lata, ale w każdym przypadku nie mniej niż 1% więcej niż koszt, po którym Spółka pożycza fundusze,

[3] Kupujący zapłacą Spółce 25% jakiegokolwiek zysku uzyskanego z tytułu sprzedaży Aktywów do dnia 31 grudnia 2018,

[4] Kupujący zwolnili Spółkę z jakichkolwiek roszczeń, które mieli przeciwko Spółce.
Z racji tego, że IT posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Umowa została uznana za „transakcję z podmiotem powiązanym”. Rada Nadzorcza utworzyła zatem specjalny komitet złożony z niezależnych członków, który razem z komitetem do spraw audytu Spółki, rozpatrzył i zaakceptował zawarcie Umowy.