Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

gru

Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie („Spółka") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2006 r. na podstawie uchwały nr 495/2006 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu z dniem 8 grudnia 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 50.724.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, oznaczonych kodem NL0000687309.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił, że pierwsze notowanie akcji Spółki odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 8 grudnia 2006 r.

Akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CCIINT" i oznaczeniem "CCI".

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.