Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

gru

Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.: Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Cinema City International NV

 Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 29 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA („ING OFE”) o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Cinema City International N.V. ( dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 23 grudnia 2011 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 502 103 (dwa miliony pięćset dwa tysiące sto trzy) akcje Spółki, stanowiące 4,89% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2 502 103 (dwa miliony pięćset dwa tysiące sto trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,89% ogólnej liczby głosów.

W dniu 29 grudnia 2011 na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 2 680 095 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowi 5,23% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 680 095 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów”.

Podstawa prawna: Art. . 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik