Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

gru

Przydział Akcji Oferowanych i emisja Nowych Akcji

Zgodnie z punktem „Uprawnieni Inwestorzy” w rozdziale „Oferta” Prospektu , Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Spółka"), informuje, iż w dniu 5 grudnia 2006 r., zgodnie z harmonogramem Oferty określonym w Prospekcie, dokonano przydziału Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów, którzy złożyli i opłacili zapisy w Ofercie.

W ramach Oferty Inwestorom Indywidualnym przydzielono łącznie 1.600.000 Akcji Oferowanych. W związku ze złożeniem zapisów na większą liczbę Akcji niż liczba Akcji, która w Dniu Ustalenia Ceny została wstępnie przeznaczona dla Inwestorów Indywidualnych, zapisy tych Inwestorów zostały proporcjonalnie zredukowane o 95,65%, co oznacza, że Inwestorowi Indywidualnemu przydzielono średnio 4,35% liczby Akcji, na jakie opiewał zapis złożony przez takiego Inwestora Indywidualnego.

Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Indywidualnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub zwrot nadpłat na rzecz tych Inwestorów Indywidualnych, których zapisy na Akcje zostały zredukowane, zostanie dokonany zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.

W ramach Oferty Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 16.414.004 Akcji Oferowanych. Ze względu na fakt, iż Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na liczbę Akcji równą liczbie Akcji Oferowanych, która wstępnie w Dniu Ustalenia Ceny została dla nich przeznaczona, zapisy tych Inwestorów nie podlegały redukcji, a liczba przydzielonych im Akcji Oferowanych odpowiada liczbie, na jaką złożyli zapisy. Jednocześnie, popyt zgłoszony przez Inwestorów Instytucjonalnych w ramach budowania Księgi Popytu, przy ostatecznej Cenie Akcji równej 19,30 zł, dziesięciokrotnie przekroczył łączną liczbę Akcji Oferowanych.

W związku z Ofertą w dniu 5 grudnia 2006 r. Zarząd Spółki, po uzyskaniu wymaganej zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o emisji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR. Zgodnie z prawem holenderskim emisja akcji następuje w chwili podjęcia uchwały przez stosowny organ spółki i dla skuteczności podwyższenia kapitału zakładowego nie jest wymagane podjęcie innych czynności, takich jak rejestracja akcji nowej emisji w sądzie rejestrowym.
W związku z powyższym, w wyniku emisji Nowych Akcji opłacony i wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 507.240 EUR i dzieli się na 50.724.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowy raport podsumowujący wyniki Oferty, o którym mowa w § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) zostanie przekazany w terminie określonym w ww. rozporządzeniu.

Wyrażenia pisane wielkimi literami a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki opublikowanym w dniu 21 listopada 2006 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)