Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

gru

Dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych wWarszawie

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2006 r. na podstawie uchwały nr 492/2006 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu na rynku podstawowym do 51.654.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.

Intencją Spółki jest, aby pierwsze notowanie akcji odbyło się w dniu 8 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.