Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
22

cze

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. (21 czerwca 2012)

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City

International N.V.

Raport bieżący nr 06/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 21 czerwca 2012 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2011r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 2 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 5

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2011, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2011r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 3 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 6.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2011

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2011

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 9

w sprawie powołania udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012 ____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 6 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 10i.

w sprawie ponownego powołania Pana Scott Rosenblum na członka Rady Nadzorczej

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Scott Rosenblum na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 7i. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 11i.

w sprawie ponownego powołania Pana Moshe Greidinger na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Wykonawczego

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Moshe Greidinger na członka Zarządu na czteroletnią kadencję zgodnie ze statutem Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Wykonawczego

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 7ii. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 11ii.

w sprawie ponownego powołania Pana Israel Greidinger na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Finansowego

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Israel Greidinger na członka Zarządu na czteroletnią kadencję zgodnie ze statutem Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Finansowego

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 7iii. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 11iii.

w sprawie ponownego powołania Pana Amos Weltsch na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Operacyjnego

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Amos Weltsch na członka Zarządu na czteroletnią kadencję zgodnie ze statutem Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Operacyjnego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 8 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 12

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji

Spółki

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte przez Radę Nadzorczą.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 9 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 13

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji

Spółki przez Spółkę

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy do skupu akcji Spółki (kończący się w dniu 13 grudnia 2013), a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

____________________________________________________________________________

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39

ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:

Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik

Pobierz