Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

cze

Raport bieżący nr 09/2012 r. z dnia 22 czerwca 2012 r.: Ponowne powołanie członków Zarządu Spółki

Powtórny wybór trzech członków Zarządu i przyznanie odpowiednich tytułów

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 21 czerwca 2012 r. w Rotterdamie powołało ponownie następujące osoby na stanowisko członka zarządu na czteroletnią kadencję:

1. Pan Moshe J. Greidinger;

2. Pan Amos Weltsch;

3. Pan Israel Greidinger;

 

Pan Moshe J. Greidinger

1) data powołania osoby zarządzającej:

21 czerwca 2012

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Moshe J. Greidinger

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Zarządu, Główny Dyrektor Generalny

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Moshe J. (Mooky) Greidinger rozpoczął prace w spółce w 1976 roku, a w 1984 roku objął w niej stanowisko Dyrektora Generalnego. Od 1984 roku pełnił funkcje kierownicze, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Pan Greidinger był jednym z dyrektorów oraz pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego w Israel Theatres Limited (od 1983 roku), był także Współprzewodniczącym Stowarzyszenia Właścicieli Kin w Izraelu (od sierpnia 1996 roku). Jest bratem Israela Greidingera.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

 

Pan Amos Weltsch

1) data powołania osoby zarządzającej:

21 czerwca 2012

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Amos Weltsch

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Zarządu, Główny Dyrektor Operacyjny

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Amos Weltsch rozpoczął pracę w spółce w 1980 roku obejmując stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Od tego czasu pan Weltsch pełnił w spółce funkcje kierownicze, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Od roku 1980 zajmował liczne stanowiska w kierownictwie spółki Israel Theatres Limited oraz jej podmiotach powiązanych. Od października 2007 do czerwca 2011  pełnił funkcję członka zarządu w spółce Ronson Europe NV. W latach 1974-1978 pan Weltsch był menedżerem w L.Glickman Building Materials, natomiast od 1978 do 1980 roku – dyrektorem zarządzającym w Eitan Cement Limited.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

 

Pan Israel Greidinger

1) data powołania osoby zarządzającej:

21 czerwiec 2012

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Israel Greidinger

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Zarządu, Główny Dyrektor Finansowy

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Israel Greidinger rozpoczął prace w spółce w 1994 roku, a rok później objął w niej stanowiska Dyrektora Finansowego. Od tego czasu pan Greidinger pełnił funkcje kierownicze, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Od roku 1994 pan Greidinger jest również dyrektorem w Israel Theatres Limited. W latach 1985-1992 był Dyrektorem zarządzającym w C.A.T.S. Limited ( Computerised Automatic Ticket Sales), spółce z siedzibą w Londynie, natomiast od 1992 do 1994 roku pełnił funkcje Prezesa i Dyrektora Generalnego Pacer C.A.T.S. Inc. Od czerwca 2011 pan Greidinger pełni funkcję członka zarządu Ronson Europe NV.  Jest bratem Moshe Greidingera.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Pobierz