Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
28

cze

Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.: Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012

Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 Rada Nadzorcza, działając zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2012, powołało KMPG Accountants NV, z siedzibą w Amstelveen, Holandia ( adres: Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen) na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012. Wybór audytora dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami. KPMG Accountants NV jest umieszczona na liście podmiotów uprawnionych do audytowania sprawozdań finansowych pod numerem 33263683. Spółka podpisze umowę z KPMG Accountants NV na rok 2012.

KPMG Accountants NV była audytorem Spółki powołanym do przeprowadzania audytu rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki w latach poprzednich.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 w zw. z § 5.1.19 i  § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik


Pobierz