Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
17

paź

Raport bieżący nr 11/2012 z dnia 17 października 2012 r.: Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Cinema City International NV

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 17 października 2012 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Aviva Investors Poland SA o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.z 2009 r.,  Nr185, poz.1439, ze zm.), Aviva Investors Poland SA, działając:

1.       w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,

2.       w imieniu i na rzecz „Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz „Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” (dalej „Fundusze”)

niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Cinema City International N.V. (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 12 października 2012r. (rozliczanej w dniu 17 października br.),
zmienił się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji ww. zdarzenia:

1.       Fundusze posiadają łącznie 2 475 805 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 475 805 głosów, które stanowią 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a

  1. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA      portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów      finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może      w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu      Spółki, wchodzi 2 475 805 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,84%      kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 475 805 głosów,      które stanowią 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcją:

1.       Fundusze posiadały łącznie 2 575 805  sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a

  1. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 2 575 805 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 575 805 głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

 

Podstawa prawna: Art. . 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.