Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
23

lis

Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.: Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2012 r. weszła w życie decyzja Rady Nadzorczej, podjęta po rekomendacji Komitetu Audytu, działającej zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2012 r., na mocy której Ernst & Young Accountants LLP, zarejestrowany w Anglii i Walii, z siedzibą Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Wielka Brytania, z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Holandia pod adresem Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Holandia, powołany został na niezależnego biegłego rewidenta Spółki do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy 2012. Wyboru audytora dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Ernst & Young Accountants LLP jest wpisana pod numerem 24432944 w Rejestrze Handlowym w Rotterdamie. Spółka podpisze umowę z Ernst & Young Accountants LLP dotyczącą badania sprawozdania finansowego za rok 2012.

Ernst and Young świadczyła wcześniej usługi na rzecz Spółki z zakresu ogólnego doradztwa podatkowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 Spółka zaznacza, że KMPG Accountants NV, z siedzibą w Amstelveen, Holandia została powołana jako niezależny biegły rewident do przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zakres zlecenia na rzecz KPMG Accountants NV nie obejmował pełnego roku obrotowego 2012.


Podstawa prawna: art. 5:53 i następne holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 r. o nadzorze finansowym (Wft.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.