Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
27

cze

Raport bieżący nr 12/2013. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

 

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 3

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2012 r.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******


 

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 5

 

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2012, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2012r.

 

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 6.

 

w sprawie potwierdzenia czynności i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia potwierdzić wszystkie czynności i udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012.

 

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

_____________________________________________________________________________


 

Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 7

 

w sprawie potwierdzenia czynności i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia potwierdzić wszystkie czynności i udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2012.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

_____________________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 9

 

w sprawie wyboru Ernst&Young Accountants LLP niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013 ____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Erns&Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________


 

Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 10a.

 

w sprawie ponownego powołania Pana Peter Weishut na członka Rady Nadzorczej

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Peter Weishut na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

__________________________________________

 

Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 10b.

 

w sprawie powołania Pana Jonathan Chissick na członka Rady Nadzorczej

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Jonathan Chissick na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

__________________________________________


 

Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 11

 

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji

Spółki

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte przez Radę Nadzorczą.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

dotycząca punktu obrad nr 12

 

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji

Spółki przez Spółkę

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy do skupu akcji Spółki (kończący się w dniu 27 grudnia 2014), a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39

ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)