Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
28

cze

Raport bieżący nr 13/2013.Ponowne powołanie jednego członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. ("WZA"), które odbyło się 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie powołało ponownie pana Petera Weishut na stanowisko członka rady nadzorczej na trzyletnią kadencję i powołało pana Jonathana Chissick na stanowisko członka rady nadzorczej na czteroletnią kadencję:

Pan Peter Weishut

1) data powołania osoby nadzorującej:

27 czerwca 2013

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Scott Rosenblum

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Peter John Weishut został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 roku i jest członkiem Komitetu ds. Powoływania Członków Organów Spółki. W latach 1969-1997 pan Weishut zajmował stanowisko dyrektora Akzo Nobel w Holandii i Japonii. Od 1997 do 1999 był konsultantem zarządu holenderskiej spółki Rafino, producenta karmy dla zwierząt. W latach 1999-2001 pan Weishut pełnił funkcję skarbnika fundacji powołanej w związku z obchodami 400-lecia współpracy między Holandią i Japonią.

 

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. ("WZA"), które odbyło się 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie powołało pana Jonathan Chissick na stanowisko członka rady nadzorczej na czteroletnią kadencję:

Pan Jonathan Chissick

1) data powołania osoby nadzorującej:

27 czerwca 2013

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Jonathan Chissick

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Od roku 1997 do roku 2004 Jonathan Chissick był Prezesem ds. Międzynarodowej Dystrybucji Kinowej i Marketingu w DREAMWORKS SKG w Londynie i Los Angeles, a w latach 1991-1997 – kierownikiem w UIP (Paramount/Universal/MGM) w Izraelu. W latach 1980-1990 sprawował funkcje kierownicze w Hoyts Corporation w Sydney w Australii. Od 1972 roku so roku 1980 pan Chissick pracował w United Artists (Nowy Jork, Tel-Aviv, Sydney, Londyn. Jonathan Chissick obecnie jest konsultantem Screen Australia (agencja rządowa) oraz producentów i twórców filmowych. Jest również wykładowcą w AFTRS (Australian Film, Television and Radio School – Australijska Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Radiowa) oraz w Sam Spiegel Film and Television School (Szkoła Filmowa i Telewizyjna Sama Spiegela) (Jerozolima).

 

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)