Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
20

lip

Raport bieżący nr 14/2013.Zawarcie umowy z GE Capital Real Estate dotyczącej nabycia akcji Ronson Europe N.V.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2013 r. spółka całkowicie zależna od Spółki - ITR 2012 B.V. („ITR 2012”)  oraz U. Dori Group („Dori”) zawarły umowę z GE Capital Real Estate („GEC RE”) dotyczącą pośredniego nabycia (poprzez spółkę celową będącą własnością GEC RE) 41.800.000 akcji spółki Ronson Europe N.V. („Ronson”) stanowiących 15,3% kapitału zakładowego Ronson. Akcje te uprawniają do wykonywania 41.800.000 głosów na walnym zgromadzeniu Ronson.  

Zamknięcie transakcji jest planowane na listopad 2013 r., z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków zawieszających. Jeśli wszystkie warunki zawieszające nie zostaną spełnione do dnia 20 grudnia 2013 r. (lub do innego dnia, uzgodnionego przez strony), umowa zostanie rozwiązana.

Łączna cena nabycia akcji, którą ma zostać zapłacona przez ITR 2012 i Dori, wynosi około 29,2 mln zł, z czego ITR 2012 zapłaci około 14,6 mln zł. Akcje Ronson zostaną nabyte przez wspólnie kontrolowaną spółkę prawa holenderskiego (general partnership), założoną pomiędzy ITR 2012 a Dori.

Po zakończeniu transakcji, wspólnie kontrolowana spółka prawa holenderskiego (general partnership) będzie posiadała, bezpośrednio i pośrednio, 216.698.374 akcji Ronson stanowiących 79,56% ogólnej liczby głosów i ogólnej liczby akcji Ronson, a Spółka będzie ekonomicznym beneficjentem 39,78% ogólnej liczby głosów i akcji na walnym zgromadzeniu Ronson poprzez general partnrship.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o zasadach dotyczących rynków finansowych i o nadzorze nad tymi rynkami (Wft.) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art.56 ust. 6  Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.