Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

kwi

Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Nabycie akcji własnych w wyniku wezwania

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku, który zawierał informację o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych („Wezwanie”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez podmiot pośredniczący w Wezwaniu – DM BZ WBK S.A., że w dniu 10 kwietnia 2014 roku rozliczone zostały transakcje nabycia 2.370.724 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zawarte w dniu 7 kwietnia 2014 roku.

W wyniku powyższego zdarzenia, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów (Board of Directors) Spółki do odkupu akcji Spółki oraz do przeniesienia istniejących akcji Spółki dla ogólnych celów korporacyjnych, Spółka nabyła łącznie 2.370.724 akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, zaś jej stan posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce uległ zwiększeniu o 4,63% ogólnej liczby głosów. Wszystkie akcje nabyte zostały za cenę 35,70 zł za jedną akcję. Spółka zamierza umorzyć (intrekken) akcje własne, które nabyła w wyniku Wezwania.

Przed rozliczeniem powyższych transakcji Spółka nie posiadała żadnych akcji własnych.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji własnych Spółka posiada 2.370.724 akcje własne o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, uprawniające do 2.370.724 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,63% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym.

Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Spółki.