Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
19

maj

Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 19 maja 2014. Global City Holdings N.V. – Śródroczne sprawozdanie zarządu za 18 tygodniu 2014 r do dnia 7 maja 2014

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia Śródroczne sprawozdanie zarządu  („sprawozdanie śródroczne”) za okres 18 tygodni 2014 do dnia 7 maja 2014 r.

Śródroczne sprawozdanie zarządu w załączniku.

Podsumowanie Informacji Finansowych zostało sporządzone na podstawie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2013 i powinno być analizowane łącznie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w tym Raporcie Rocznym, w szczególności z danymi zawartymi w zbadanym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, notach do tego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniem Rady Nadzorczej