Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
20

maj

Raport bieżący nr 26/2014 z 20 maja 2014 roku. Umowa z WUND Industriebau GmbH dotycząca partnerstwa strategicznego w zakresie budowy Aquaparku w pobliżu Mszczonowa

Global City Holdings N.V. („Spółka”) niniejszym ujawnia informację poufną, której ujawnienie uległo opóźnieniu zgodnie z art. 57.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 roku.

Spółka podaje do wiadomości, że 3 kwietnia 2014 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego powiadomienie dotyczące opóźnienia publikacji informacji poufnej wraz z uzasadnieniem oraz zobowiązała się do opublikowania raportu na ten temat w terminie do 31 maja 2014 roku.

3 kwietnia 2014 roku Global Park Horizon Sp. z o.o. („GPH”), spółka zależna Spółki, podpisała umowę z WUND Industriebau GmbH dotyczącą budowy Aquaparku w pobliżu Mszczonowa („Aquapark”). Zgodnie z umową, GPH będzie inwestorem Aquaparku, zaś WUND Industriebau GmbH ma zarządzać budową i realizacją Aquaparku z wykorzystaniem swojego know-how pochodzącego z projektów realizowanych w Niemczech. Następnie WUND Industriebau GmbH będzie odpowiadać za prowadzenie Aquaparku. Obiekt ten powstanie na około 20-hektarowym terenie, w skład którego wchodzą grunty należące do Spółki lub jej spółek zależnych. Umowa została zawarta na okres 20 lat.