Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
01

lip

Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 30 czerwca 2014 r. w Rotterdamie.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim.

 

******

____________________________________________________________________________ 

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 3 porządku obrad

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

__________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2013 r.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

_____________________________________________________________________

 

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5 porządku obrad

 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 21 564 000 EUR za rok obrotowy 2013 na powiększenie rezerwy ogólnej oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2013, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2013 r.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

_____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 6 porządku obrad

 

w sprawie zatwierdzenia działalności byłych członków funkcjonującego uprzednio Zarządu i udzielenia im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Zarządzie za rok obrotowy 2013.

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia zatwierdzić działalność byłych członków funkcjonującego uprzednio Zarządu i udzielić im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Zarządzie za rok obrotowy 2013.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 7 porządku obrad

 

w sprawie zatwierdzenia działalności byłych członków funkcjonującej uprzednio Rady Nadzorczej i udzielenia im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia zatwierdzić działalność byłych członków Rady Nadzorczej i udzielić im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2013 r.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 9 porządku obrad

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Dyrektorów do wyboru niezależnego biegłego rewidenta

Spółki na rok obrotowy 2014.

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia udzielić upoważnienia Radzie Dyrektorów do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

___________________________________________________________________________ 

 

 

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 10a porządku obrad

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji Panów Franka Pierce’a i Jonathana Chissicka z funkcji Dyrektorów

Niewykonawczych z dniem 31 marca 2014 roku i zatwierdzenia ich działalności i

udzielenia im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Dyrektorów

Niewykonawczych w roku finansowym 2014.

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć rezygnację Panów Franka Pierce’a i Jonathana Chissicka z funkcji Dyrektorów Niewykonawczych z dniem 31 marca 2014 r., zatwierdzić ich działalność i udzielić im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Dyrektorów Niewykonawczych w roku obrachunkowym 2014.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

___________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 10b porządku obrad

 

w sprawie  powołania Pana Marka Segalla na stanowisko członka Rady Dyrektorów i Dyrektora

Niewykonawczego Spółki.


____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Pana Marka Segalla na członka Rady Dyrektorów i Dyrektora Niewykonawczego na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

 

 

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 11 porządku obrad

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Dyrektorów zgodnie z art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do

dokonywania emisji akcji Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (wygasający 30 czerwca 2019 r.) do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Radę Dyrektorów na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Rady Dyrektorów, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu.

 

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 12 porządku obrad

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Dyrektorów, zgodnie z art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki, do

nabywania akcji Spółki przez Spółkę

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia upoważnić Radę Dyrektorów na podstawie art. 9 ust. 3. Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (wygasający 31 grudnia 2015 r.) do skupu akcji Spółki, a także upoważnić Radę Dyrektorów do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki dla ogólnych celów korporacyjnych, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie udzielenia upoważnienia, pod warunkiem, że ograniczenia art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji podlegających skupowi są należycie przestrzegane oraz że cena zakupu akcji będzie: (a) (w przypadku akcji wykupowanych w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (cena ta będzie równa średniej arytmetycznej średnich dziennych cen ważonych wielkością obrotów) w okresie sześciu miesięcy przed ogłoszeniem takiego wezwania; (b) (w przypadku akcji wykupowanych w sposób inny niż w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 13 porządku obrad

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki, jak określono w proponowanym akcie notarialnym zmiany

Statutu oraz udzielenia każdemu z prawników, notariuszy, zastępców notariuszy oraz praktykantów

adwokackich Clifford Chance LLP Amsterdam prawa do sporządzenia Aktu zmieniającego Statut Spółki oraz do podejmowania wszelkich działań, które Osoba wyznaczona może uznać za

właściwe w związku ze zmianą Statutu i sporządzeniem proponowanego Aktu

zmieniającego Statut Spółki.

 

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki, jak określono w proponowanym akcie notarialnym zmiany Statutu (notariële akte van statutenwijziging), obejmującym, między innymi, zmianę systemu reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach, w sądzie i poza sądem oraz postanawia udzielić każdemu z prawników, notariuszy, zastępców notariuszy oraz praktykantów adwokackich Clifford Chance LLP Amsterdam prawa substytucji (recht van substitutie) („Osoba wyznaczona”) do wprowadzania wszelkich zmian natury technicznej uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w którym zmiany takie nie zmieniają treści Aktu zmieniającego Statut Spółki, do sporządzenia proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki oraz podejmowania wszelkich działań, które Osoba wyznaczona może uznać za właściwe w związku ze zmianą Statutu i sporządzeniem proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

__________________________________________________________________________________