Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
03

lip

Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2014 r. Rada Dyrektorów, zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2014 r., podjęła decyzję o powołaniu BDO Audit & Assurance B.V, z siedzibą w Amstelveen, w Holandii na niezależnego biegłego rewidenta Spółki do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz śródrocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Wyboru audytora dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. BDO Audit & Assurance B. jest wpisana pod numerem 17171186 w Rejestrze Handlowym. Spółka podpisze umowę z BDO Audit & Assurance B.V dotyczącą badania sprawozdań finansowych za rok 2014.

W przeszłości BDO Audit & Assurance B.V nie świadczyła usług dla Spółki.