Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
07

sty

Raport bieżący nr 01/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Global City Holdings NV

Zarząd spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 7 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 pkt 1 Ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dn. 26 listopada 2013 r. poz 1382, t.j.) Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „Funduszem”) zarządzany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż w dniu  30 grudnia 2014 r. doszło do nabycia przez Fundusz akcji spółki GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. z siedzibą Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holland skutkiem czego przekroczony został ustawowy próg 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej.

Fundusz przed dokonaniem transakcji posiadał 2 420 900 sztuk akcji, co stanowiło 4,73 % kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA.

Po rozliczeniu powyższej transakcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu  znajduje się 2 592 617 sztuk akcji spółki GLOBAL CITY HOLDINGS N.V., co stanowi 5,06 % kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA.”