Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

mar

Raport bieżący nr 05/2015 z dnia 10 marca 2015 r. Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Global City Holdings NV

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 10 marca 2015 r. Spółka otrzymała od:

  1. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zarządzany przez PTE PZU S.A.
  3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZWBK, zarządzany przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A.
  4. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  5. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny, zarządzany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

zawiadomienie o następującej treści:

“1. W dniu 10 marca 2015 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Akcjonariuszami umowy dotyczącej współpracy w okresie od 10 marca 2015 r. do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Spółka) zwołanego na dzień 20 marca 2015 r. w zakresie ochrony swoich praw, jako akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (Umowa).

2. Przed zawarciem Umowy:

a)       NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY podpisał bezpośrednio 2.812.981 akcji Spółki, stanowiących 5,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.812.981 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,49% ogólnej liczby głosów;

b)       OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ posiadał bezpośrednio 2.199.069 akcji Spółki, stanowiących 4,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.199.069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,30% ogólnej liczby głosów;

c)       AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK posiadał bezpośrednio 3.894.108 akcji Spółki, stanowiących 7,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.894.108 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,61% ogólnej liczby głosów;

d)       ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadał bezpośrednio 4.715.922 akcji Spółki, stanowiących 9,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.715.922  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,21% ogólnej liczby głosów;

e)       ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadał bezpośrednio 2.850 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.850  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów.

3. W wyniku zawarcia Umowy liczba akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy bezpośrednio nie zmieniła się, natomiast łącznie na podstawie Umowy Akcjonariusze dysponują 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej liczby głosów.

4. Do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 marca 2015 r. Akcjonariusze, łącznie i każdy z osobna, nie mają zamiaru zwiększania udziału w ogólnej licznie głosów. Następnie, w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, Akcjonariusze nie wykluczają zwiększenia lub zmniejszenia liczby posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej.

5. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariuszy, które posiadają akcje Spółki.

6. Żaden z Akcjonariuszy nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.”