Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
24

mar

Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 23 marca 2015 r. Spółka następujące zawiadomienie:

 

„Działając w imieniu AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 1 zarządzanego przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5272172640 oraz numer statystyczny REGON 013236126, z kapitałem zakładowym w wysokości 137.000.000,00 złotych w całości wpłaconym, zwanego dalej Akcjonariuszem,

Niniejszym informuje, że

1. W dniu 20 marca 2015 r. wygasła umowa z dnia 9 marca 2015 r. zawarta pomiędzy NORDEA OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM, OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTLANYM PZU ZŁOTA JESIEŃ, AVIVA OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM BZ WBK, ING OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM oraz ING DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM dotycząca współpracy jako akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Spółka) w zakresie ochrony swoich praw w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (Umowa).

2. Przed wygaśnięciem Umowy, łącznie na podstawie Umowy, ww. akcjonariusze dysponowali 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej liczby głosów. W wyniku wygaśnięcia Umowy ww. akcjonariusze nie dysponują już łącznie akcjami Spółki na podstawie Umowy.

3. W wyniku wygaśnięcia Umowy liczba akcji Spółki posiadana przez Akcjonariusza nie zmieniła się i posiada on bezpośrednio 3.894.108 akcji Spółki, stanowiących 7,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.894.108 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,61% ogólnej liczby głosów;

4. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki

5. Akcjonariusz nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.”