Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
25

mar

Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 25 marca 2015 r. Spółka otrzymała następujące zawiadomienie:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 87 pkt. 5, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zmianami,

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ (Akcjonariusz)

wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 6, zarządzany przez PTE PZU S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-60-035 oraz numer statystyczny REGON 013273720,  z kapitałem zakładowym w wysokości 32.000.000,00 złotych w części wpłaconym

niniejszym informuje, że:

  1. W dniu 20 marca 2015 r. wygasła umowa z dnia 9 marca 2015 r. zawarta pomiędzy funduszami: NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTLNY zarządzany przez NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ zarządzany przez PTE S.A., AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK zarządzany przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A., ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY zarządzany przez ING POWSZECHNE TOWARZYSTAWO EMERYTALNE S.A., ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY zarządzany przez ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (Akcjonariuszami) dotycząca ich współpracy jako akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Spółka) w zakresie ochrony swoich praw w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (Umowa).
  2. Przed wygaśnięciem Umowy, Łącznie na podstawie Umowy, Akcjonariusze dysponowali 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej liczby głosów. W wyniku wygaśnięcia Umowy Akcjonariusze nie          dysponują już łącznie akcjami Spółki na podstawie Umowy.
  3. W wyniku wygaśnięcia Umowy liczba akcji Spółki posiadana bezpośrednio przez OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ nie zmienił się i nadal wynosi 2.199.069 akcji Spółki, co stanowi 4,30% kapitału zakładowego Spółki, i uprawnia do wykonywania 2.199.069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,30% ogólnej liczby głosów.
  4. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki.
  5. Akcjonariusz nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.”

    Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 25 marca 2015 r. Spółka otrzymała następujące zawiadomienie:

    „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 87 pkt. 5, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zmianami,