Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
24

mar

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 24 marca 2015. Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 24 marca 2015 r. Spółka następujące zawiadomienie:

 

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (dalej łącznie zwanych „Funduszami”), zarządzanych przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., niniejszym informujemy, że:

1. W dniu 20 marca 2015 r. wygasła umowa z dnia 10 marca 2015 r. zawarta pomiędzy NORDEA Otwartym Funduszem Emerytalnym, Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień, AVIVA Otwartym Funduszem Emerytalnym AVIVA BZWBK, ING Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej łącznie zwanymi „Akcjonariuszami”), dotycząca ich współpracy jako akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej jako „Spółka”) w zakresie ochrony swoich praw w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (dalej jako „Umowa”).

2. Przed wygaśnięciem Umowy, łącznie na podstawie Umowy, Akcjonariusze dysponowali 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej liczby głosów. W wyniku wygaśnięcia Umowy Akcjonariusze nie dysponują już łącznie akcjami Spółki na podstawie Umowy.

3. W wyniku wygaśnięcia Umowy liczba akcji Spółki posiadana przez Fundusze z osobna bezpośrednio nie zmieniła się i na dzień 23 marca 2015 r. każdy z Funduszy posiada następującą liczbę akcji Spółki:

1)   ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 4.715.922 akcji Spółki, stanowiących 9,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.715.922  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,21% ogólnej liczby głosów;

2)   ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 2.850 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.850  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów.

4. Nie istnieją podmioty zależne od Funduszy, które posiadają akcje Spółki.

5. Żaden z Funduszy nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.