Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
27

mar

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 27 marca 2015. Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 27 marca 2015 r. Spółka otrzymała następujące zawiadomienie:

 

„Działając odpowiednio w imieniu:

1. NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy  w Warszawie pod numerem RFE 11, zarządzanego przez NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010345, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5212976286 oraz numer statystyczny REGON 014860559,  z kapitałem zakładowym w wysokości 72.209.370,00 złotych w całości wpłaconym;

2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 6, zarządzanego przez PTE PZU S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-60-035 oraz numer statystyczny REGON 013273720,  z kapitałem zakładowym w wysokości 32.000.000,00 złotych w całości wpłaconym;

3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym  przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 1 , zarządzanego przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5272172640 oraz numer statystyczny REGON 013236126,  z kapitałem zakładowym w wysokości 137.000.000,00 złotych w całości wpłaconym;

oraz

4. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 4 , zarządzanego przez ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-41-523 oraz numer statystyczny REGON 013158478,  z kapitałem zakładowym w wysokości 33.000.000,00 złotych w całości wpłaconym,

5. ING DOBROWOLNY FUNDUSZ  EMERYTLANY wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFE 34 , zarządzanego przez ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-41-523 oraz numer statystyczny REGON 013158478,  z kapitałem zakładowym w wysokości 33.000.000,00 złotych w całości wpłaconym,

(wszystkie powyższe podmioty zwane dalej Akcjonariuszami),

niniejszym informujemy, że

1. W dniu 20 marca 2015 r. wygasła umowa z dnia 9 marca 2015 r. zawarta pomiędzy Akcjonariuszami dotycząca ich współpracy jako akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Spółka) w zakresie ochrony swoich praw w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (Umowa).

2. Przed wygaśnięciem Umowy, łącznie na podstawie Umowy, Akcjonariusze dysponowali 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej liczby głosów. W wyniku wygaśnięcia Umowy Akcjonariusze nie dysponują już łącznie akcjami Spółki na podstawie Umowy.

3. W wyniku wygaśnięcia Umowy liczba akcji Spółki posiadana przez Akcjonariuszy z osobna bezpośrednio nie zmieniła się i nadal każdy z osobna posiada następujące liczby akcji Spółki:

a)      NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 2.812.981 akcji Spółki, stanowiących 5,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.812.981 głosów na walnym  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,49% ogólnej liczby głosów;

b)      OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ posiada bezpośrednio 2.199.069 akcji Spółki, stanowiących 4,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.199.069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,30% ogólnej liczby głosów;

c)      AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK posiada bezpośrednio 3.894.108 akcji Spółki, stanowiących 7,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.894.108 głosów  na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,61% ogólnej liczby głosów;

d)      ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 4.715.922 akcji Spółki, stanowiących 9,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.715.922  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,21% ogólnej liczby głosów;

e)      ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 2.850 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.850  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów.

4. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariuszy, które posiadają akcje Spółki.

5. Żaden z Akcjonariuszy nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki..”