Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
09

cze

Oferta skupu akcji własnych

Global City Holdings N.V. („Spółka”) ogłosiła Ofertę Skupu Akcji Własnych w odniesieniu do 20,769,368 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 euro (jeden euro cent) każda w kapitale zakładowym Spółki („Akcje”). Akcje znajdują się w obrocie na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Cena Akcji oferowana w wezwaniu z zastrzeżeniem warunków w nim zawartych wynosi: 47,7 zł za akcję („Cena Akcji”), co stanowi premię w wysokości 13,9% w stosunku do ceny na zamknięciu notowań w dniu 8 czerwca 2015 wynoszącej 41,89 zł. Akcje te reprezentują wszystkie pozostałe akcje Spółki niebędące w posiadaniu większościowego akcjonariusza.

Przed ogłoszeniem Oferty Skupu Akcji Własnych, Spółka uczestniczyła w toczącej się dyskusji z członkami porozumienia zawartego przez sześciu akcjonariuszy posiadających w sumie 13,632,588 akcji reprezentujących 26,6% kapitału zakładowego Spółki („Porozumienie Funduszy Emerytalnych”). Na zakończenie tej dyskusji, Porozumienie Funduszy Emerytalnych zadeklarowało na piśmie intencję sprzedaży Spółce wszystkich posiadanych akcji Global City Holdings N.V. po Cenie Akcji bez zbędnej zwłoki, w momencie ogłoszenia wezwania. Każdy z członków Porozumienia Funduszy Emerytalnych posiada odpowiednio: Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (2,812,981 akcji), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień (2,205,695 akcji), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK  (3,894,108 akcji), ING Otwarty Fundusz Emerytalny (4,715,922 akcji), ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (2,850 akcji), Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny (1,032 akcji).

Niezwłocznie po zakończeniu Oferty Skupu Akcji Własnych, Spółka zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. W związku z tym, Spółka w dniu 23 marca 2015 złożyła już na GPW wniosek o wykluczenie akcji z obrotu. Aby zakończyć procedurę wykluczenia akcji z obrotu, Spółka złoży do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) wniosek o wyrejestrowanie akcji z depozytu i pozbawienie Spółki statusu uczestnika KDPW. Po wykluczeniu akcji Spółki z GPW, Spółka zmieni formę prawną z holenderskiej spółki N.V na holenderską spółkę B.V., będącą odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

„Tak jak ogłosiliśmy wcześniej, w świetle transakcji zawartej przez Spółkę z Cineworld na początku 2014 roku oraz formy Spółki jako „spółki holdingowej”, w styczniu tego roku, Rada Dyrektorów powołała Komitet Specjalny, którego zadaniem było rozpoznanie, rozwijanie, ocenia i analiza możliwości a także dokonywanie rekomendacji w zakresie przyszłej strategii będącej w najlepszym interesie Spółki i uwzględniającej jednocześnie cele wszystkich interesariuszy. Rada, po wnikliwej analizie, doszła do wniosku, że podczas gdy Spółka planuje pozostać bardzo aktywna na polskim rynku poprzez swoją działalność biznesową, nie ma racjonalnego uzasadnienia biznesowego dla pozostania spółką publiczną. Stąd, Rada zarekomendowała wykluczenie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych tak szybko, jak to możliwe w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji by chronić wszystkich akcjonariuszy, powiedział Mark B. Segall, Przewodniczący rady Dyrektorów Global City Holdings.

„Jestem zadowolony, że po sprawnym zakończeniu procesu wymagającego licznych kontaktów i negocjacji z akcjonariuszem większościowym oraz Porozumieniem Funduszy Emerytalnych, reprezentującym większość akcji Spółki niebędących w posiadaniu akcjonariusza większościowego, jesteśmy obecnie gotowi by przeprowadzić wezwanie po cenie zaakceptowanej przez akcjonariusza większościowego oraz Porozumienie Funduszy Emerytalnych”, dodał Mark Segall. „Chciałbym podziękować przedstawicielom Porozumienia Funduszy Emerytalnych oraz akcjonariuszowi większościowemu za ich ciężką pracę oraz współpracę w osiągnięciu tego porozumienia”, powiedział Pan Segall.

Okres przyjmowania zapisów w wezwaniu potrwa od 29 czerwca do 22 lipca 2015. Firmą pośredniczącą w wezwaniu jest Ipopema Securities S.A.