Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

cze

Korekta raportu bieżącego nr 28/2015 z 9 czerwca 2015. Aktualizacja raportu bieżącego nr 26/2015 z 9 czerwca 2015 – dodanie polskiej wersji dokumentu Aktualne inf. dla Akcjonariuszy i zawiadomienie o zwołaniu WZ – korekta oczywistej omyłki pisarskiej

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w tłumaczeniu na język polski dokumentu Aktualne informacje dla Akcjonariuszy i zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Tekst znajdujący się na stronie 19 niniejszego dokumentu:

 Stosownie do art. 34.6 Statutu tylko Akcjonariusze, którzy do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 17.00  czasu  środkowoeuropejskiego  złożą  imienne  świadectwa  depozytowe  w  oryginale, wydane  przez uprawnione firmy pośrednictwa finansowego w Polsce prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez nich akcji Spółki na dzień 23 lipca 2015 r. („Data Zaewidencjonowania”).

Został zastąpiony następującym:

Stosownie do art. 34.6 Statutu tylko Akcjonariusze, którzy do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego złożą imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wydane przez uprawnione firmy pośrednictwa finansowego w Polsce prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez nich akcji Spółki na dzień 23 czerwca 2015 r. („Data Zaewidencjonowania”).

Skorygowana polska wersja dokumentu Aktualne informacje dla Akcjonariuszy znajduje się w załączniku.