Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

cze

Raport bieżący nr 33/2015 z dnia 30 czerwca 2015

Rada Dyrektorów Global City HoldingsN.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. („WZA”), które odbyło się 29 czerwca 2015 r. w Rotterdamie:

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba posiadanych głosów

% udział w liczbie głosów na WZA

% udział w ogólnej liczbie głosów

I.T. International Theatres

27 589 996

27 589 996

84,1%

53,9%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny


4 715 000


4 715 000


14,4%


9,2%

 

Podstawa prawna: Art. 70.3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki:

Pan Erez Yoskovitz, pełnomocnik