Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

cze

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 3 porządku obrad

 

w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszyspółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawiazatwierdzićsprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2014 r.

 

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

_____________________________________________________________________

 

 

 

Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt5 porządku obrad

 

w sprawiepodziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) postanawia uznać decyzjęRady Dyrektorów w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 18,4 mln EUR za rok obrotowy 2014 na powiększenie rezerwy ogólnej oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2014, zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2014 r.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

_____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 3z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 6 porządku obrad

 

w sprawiezatwierdzenia działalności dyrektora wykonawczego oraz Rady Dyrektorów i udzielenia im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Zarządzie za rok obrotowy 2014.

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) niniejszym postanawia zatwierdzić działalnośćdyrektora zarządzającego oraz Rady Dyrektorów i udzielić im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Zarządzie za rok obrotowy 2014.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Uchwała nr4z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 7 porządku obrad

 

w sprawie zatwierdzenia działalności dyrektorów niewykonawczych oraz członków Rady Dyrektorów i udzielenia im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych za rok obrotowy 2014.

____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) niniejszym postanawia zatwierdzić działalnośćdyrektorów niewykonawczych oraz członków Rady Dyrektorów (w tym byłych członków) i udzielić im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2014.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr5z dnia29 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 9 porządku obrad

 

w sprawieudzielenia upoważnienia Radzie Dyrektorów do wyboru niezależnego biegłego rewidenta

Spółki na rok obrotowy 2015.

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City HoldingsN.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) niniejszym postanawia udzielić upoważnienia Radzie Dyrektorów do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 8z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City HoldingsN.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 10 porządku obrad

 

w sprawieudzielenia upoważnienia Radzie Dyrektorów zgodnie z art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do

dokonywania emisji akcji Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City HoldingsN.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) niniejszym postanawia upoważnićRadę Dyrektorów na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (wygasający 29 czerwca 2020 r.) do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Radę Dyrektorów na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Rady Dyrektorów, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu.

 

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr9z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Global City HoldingsN.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 11 porządku obrad

 

w sprawieudzielenia upoważnienia Radzie Dyrektorów, zgodnie z art. 9 ust. 3 Statutu Spółki, do

nabywania akcji Spółki przez Spółkę ____________________________________________________________________________

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City HoldingsN.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) niniejszym postanawia upoważnić Radę Dyrektorów na podstawie art. 9 ust. 3. Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (wygasający 29 grudnia 2016 r.) do skupu akcji Spółki, a także upoważnić Radę Dyrektorów do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki dla ogólnych celów korporacyjnych, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie udzielenia upoważnienia, pod warunkiem, że ograniczenia art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji podlegających skupowi są należycie przestrzegane oraz że cena zakupu akcji będzie: (a) (w przypadku akcji wykupowanych w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (cena ta będzie równa średniej arytmetycznej średnich dziennych cen ważonych wielkością obrotów) w okresie sześciu miesięcy przed ogłoszeniem takiego wezwania; (b) (w przypadku akcji wykupowanych w sposób inny niż w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.