Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
21

lip

Raport bieżący nr 41/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim.

Podczas Zgromadzenia byli obecni lub reprezentowani akcjonariusze posiadający 55,1% wyemitowanego kapitału własnego Spółki, którzy to akcjonariusze mieli łącznie prawo do wykonania 57,8% głosów.

******

Uchwała nr 1 z dnia 21 lipca 2015 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (B) w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję

 §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję (1).

(1)    Podlega właściwemu opodatkowaniu u żródła.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 2 z dnia 21 lipca 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (C) w sprawie zatwierdzenia wycofania Spółki z GPW bezzwłocznie po zakończeniu Oferty Skupu i przekształceniu w spółkę B.V.

 §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) jednogłośnie zatwierdza jak najszybsze wycofanie Akcji Spółki z notowań na GPW po zakończeniu Oferty Skupu oraz przekształcenie w spółkę B.V..

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie ona wykonana po zrealizowaniu formalności wymaganych przez przepisy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

******

Uchwała nr  3 z dnia 21 lipca 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (D ) w sprawie zmian do Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) niniejszym jednogłośnie postanawia:

(a)       W sprawie zmiany Statutu Spółki na zgodny z proponowanym aktem notarialnym dotyczącym zmiany (notariële akte van statutenwijziging) („Akt Zmieniający”), który został udostępniony do wglądu na witrynie www.globalcityholdings.com i do końca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki.

(b)       W sprawie upoważnienia każdego prawnika, notariusza, asesora i praktykanta adwokackiego firmy Jones Day Amsterdam do substytucji (recht van substitutie) („Powołany”) w celu dokonywania zmian o charakterze merytorycznym uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w jakim takie zmiany nie zmieniają Aktu Zmieniającego, do sporządzenia proponowanego Aktu Zmieniającego i do wykonania wszystkich czynności, jakie Powołany może uznać za stosowne w związku ze zmiana Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego.

 §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie one wykonana po sporządzeniu aktu zmian w Statucie.

*****

Uchwała nr 4 z dnia 21 lipca 2015 r.

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (E) w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów zgodnie z art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia(„Spółka”) niniejszym jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów zgodnie z art. 107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ******