Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
28

lip

Raport bieżący nr 44/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku. Nabycie akcji własnych w wyniku wezwania

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 25/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku, który zawierał informację o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych („Wezwanie”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez podmiot pośredniczący w Wezwaniu – IPOPEMA Securities S.A., że w dniu 28 lipca 2015 roku rozliczone zostały transakcje nabycia 20.639.017 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zawarte w dniu 27 lipca 2015 roku.

W ramach Wezwania Spółka nabyła łącznie 20.639.017 akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, odpowiadających 20.639.017 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki i dotychczas stanowiących 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (40,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Przed rozliczeniem powyższych transakcji Spółka posiadała 2.370.724 akcje własne.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji własnych w Wezwaniu Spółka posiada 23.009.741  akcje własne o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, które w związku z tym, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym, nie uprawniają do żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (stanowią 0% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 44,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Spółka nie wyklucza dalszego nabywania akcji własnych w okresie 12 miesięcy od publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Spółki.