Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

lip

Raport bieżący nr 46/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku. Zmiana stanu posiadania akcji

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od I.T. International Theatres Ltd., IsraelTheatre Ltd., Near East Finance Corporation Ltd., D.K.G Investments Company Ltd., pana Moshe Greidinger i pana Israel Greidinger zawiadomienie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69a ust 1 pkt 3 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy, że w związku z rozliczeniem w dniu 28 lipca 2015 roku transakcji nabycia przez Spółkę 20.639.017 akcji zwykłych na okaziciela Global City Holdings N.V. („Spółka”) zawartych w dniu 27 lipca 2015 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 roku („Wezwanie”), stan posiadania podmiotów składających niniejsze zawiadomienie uległ zwiększeniu o 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (40,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Przed rozliczeniem powyższych transakcji:

  1. I.T. International Theatres Ltd. („ITIT”) posiadała bezpośrednio 27.589.996 akcji Spółki, uprawniających do 27.589.996 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących  przed rozliczeniem Wezwania 56,5% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (53,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz pośrednio przez (i)ITIT HoldingB.V. („ITIT Holding”),spółkę w 100% zależną,332.007 akcji Spółki, uprawniających do 332.007 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących przed rozliczeniem Wezwania 0,68% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) i (ii)Spółkę,2.370.724 akcji Spółki, które, w z związku z tym, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym, nie uprawniają do żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących przed rozliczeniem Wezwania0% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (4,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  2. IsraelTheatre Ltd. („IsraelTheatre”), posiadała bezpośrednio 137.905 akcji Spółki, uprawniających do 137.905 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących przed rozliczeniem Wezwania 0,28% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), oraz jako podmiot dominujący wobec ITIT posiadała pośrednio 30.292.727 akcji Spółki, uprawniających do 27.922.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących przez rozliczeniem Wezwania 57,18% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (59,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);Near East Finance Corporation Ltd. („Near East Finance Corporation”) jako podmiot dominujący wobec IsraelTheatre, posiadała pośrednio 30.430.632 akcji Spółki, uprawniających do 28.059.908 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących  przez rozliczeniem Wezwania 57,46% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (59,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  3. Near East Finance Corporation Ltd. („Near East Finance Corporation”) jako podmiot dominujący wobec IsraelTheatre, posiadała pośrednio 30.430.632 akcji Spółki, uprawniających do 28.059.908 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących  przez rozliczeniem Wezwania 57,46% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (59,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  4. D.K.G Investments Company Ltd. („DKG”) jako podmiot dominujący wobec Near East Finance Corporation posiadała pośrednio 30.430.632 akcji Spółki, uprawniających do 28.059.908 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących przed rozliczeniem Wezwania 57,46% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (59,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  5. panowie Moshe Greidinger oraz Israel Greidinger jako podmioty wspólnie dominujące wobec DKG posiadali pośrednio 30.430.632  akcji Spółki stanowiących 28.059.908  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących przed rozliczeniem Wezwania 57,46% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (59,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Po rozliczeniu powyższych transakcji w Wezwaniu:

  1. ITIT posiada bezpośrednio 27.589.996 akcji Spółki, uprawniających do 27.589.996 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 97,87% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (53,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz dodatkowo pośrednio przez (i) ITIT Holding,spółkę w 100% zależną 332.007 akcji Spółki, uprawniających do 332.007 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 1,18% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz (ii) Spółkę, pośrednio 23,009,741 akcji Spółki, które w z związku z tym, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym, nie uprawniają do żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (44,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  2. IsraelTheatre posiada bezpośrednio 137.905 akcji Spółki, uprawniających do 137.905 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 0,49% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), oraz jako podmiot dominujący wobec ITIT posiada pośrednio 50.931.744 akcji Spółki, uprawniających do 27.922.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,05% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (99,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  3. Near East Finance Corporation jako podmiot dominujący wobec IsraelTheatre, posiada obecnie 51.069.649 akcji Spółki, uprawniających do 28.059.908 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,54% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (99,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  4. DKG jako podmiot dominujący wobec Near East Finance Corporation posiada obecnie pośrednio 51.069.649 akcji Spółki, uprawniających do 28.059.908 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,54% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (99,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
  5. panowie MosheGreidinger oraz IsraelGreidinger jako podmioty wspólnie dominujące wobec DKG posiadają obecnie pośrednio 51.069.649 akcji Spółki, uprawniających do 28.059.908 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,54% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (99,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).”