Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

wrz

Informacja o ziszczeniu się wszystkich warunków zamieszczonych w uchwale Zarządu GPW z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Global City Holdings N.V.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 51/2015 z dnia 14 września 2015 r. dotyczącego uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji Spółki („Uchwała GPW”), że w dniu 14 września 2015 r. zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącymnr 52/2015 z dnia 14 września 2015 r. Spółka ogłosiła ofertę nabycia akcji własnych, aw dniu 15 września o godz. 9.10, IPOPEMA Securities S.A., działając w imieniu i na rzecz Spółki, złożyła zlecenie kupna130.351 (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR (słownie: jeden eurocent) każda w kapitale zakładowym Spółki, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN NL0000687309 („Akcje Nabywane”)po cenie rozliczeniowej 41,73 PLN (słownie: czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną Akcję Nabywaną, tj. po cenie rozliczeniowej wskazanej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 r. Zlecenie kupna Akcji Nabywanych zostało wprowadzone do systemu GPW z datą ważności do dnia 23 września 2015 r.

Tym samym, wszystkie warunki określone w Uchwale GPW ziściły się i zgodnie z Uchwałą GPW akcje Spółki zostaną wykluczone z obrotu giełdowego z upływem dnia 28 września 2015 r.