Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
23

wrz

Raport bieżący nr 56/2015 z dnia 23 września 2015 roku. Informacja o nabyciu akcji własnych w wyniku dobrowolnego skupu akcji własnych Global City Holdings N.V.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 52/2015 z dnia 14 września 2015 r., który zawierał informację o ofercie nabycia akcji własnych przez Spółkę („Skup Akcji Własnych”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez IPOPEMA Securities S.A., podmiot pośredniczący w Skupie Akcji Własnych, że do końca dnia 23 września 2015 roku zostały rozliczone transakcje nabycia 35.281 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zawarte w dniach 17 września 2015 – 21 września 2015 r. Niniejszy raport bieżący nie obejmuje transakcji zawartych po dniu 21 września 2015 r., które zostaną rozliczone do dnia 25 września 2015 r. 

W ramach Skup Akcji Własnych Spółka dotychczas nabyła łącznie 35.281 akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, odpowiadających 35.281 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących dotychczas 0,125 % efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,069 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych, Spółka wraz z podmiotami dominującymi posiadała, bezpośrednio i pośrednio, 51.069.649 akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, stanowiących 28.059.908 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (zgodnie z art. 118 ust. 7 Księgi Drugiej holenderskiego Kodeksu Cywilnego Spółka nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez nią akcji własnych), które reprezentowały 99,54% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (99,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogły być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki).

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych, Spółka wraz z podmiotami dominującymi posiada, bezpośrednio i pośrednio, 51.104.930 akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, stanowiące 51.104.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (zgodnie z art. 118 ust. 7 Księgi Drugiej holenderskiego Kodeksu Cywilnego Spółka nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez nią akcji własnych), które reprezentują 99,66 % efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (99,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogły być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki).

Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Spółki.

Spółka nie wyklucza dalszego nabywania akcji własnych w okresie do dnia wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego tj. do dnia 28 września 2015 r.

Po rozliczeniu wszystkich transakcji nabycia akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych tj. w dniu 25 września 2015 r., Rada Dyrektorów Spółki zaktualizuje informacje przekazane w niniejszym raporcie bieżącym.

Zestawienie transakcji zawartych i rozliczonych do dnia 23 września 2015 r. w ramach Skupu Akcji Własnych stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.