Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
28

wrz

Raport bieżący nr 58/2015 z dnia 28 września 2015 roku. Informacja o nabyciu akcji własnych w wyniku dobrowolnego skupu akcji własnych Global City Holdings N.V.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 52/2015 z dnia 14 września 2015 r., który zawierał informację o ofercie nabycia akcji własnych przez Spółkę oraz raportu bieżącego Spółki nr 56/2015 z dnia 23września 2015 r., który zawierał informację o nabyciu akcji własnych do dnia 23 września 2015 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przezIPOPEMA Securities S.A., podmiot pośredniczący w skupie akcji własnych Spółki, że w dniach 22 września 2015 r. – 28 września 2015 zostały zawarte transakcje nabycia30.604akcji zwykłych na okaziciela Spółki (w tym, na dzień publikacji raportu rozliczone zostały transakcje nabycia 28.207 akcji zwykłych na okaziciela Spółki).

Na dzień 23 września 2015, Spółkawraz z podmiotami dominującymi posiadała, bezpośrednio i pośrednio,51.104.930 akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, stanowiące28.059.908głosówna walnym zgromadzeniu Spółki(zgodnie z art. 118 ust. 7 Księgi Drugiej holenderskiego Kodeksu Cywilnego Spółka nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez nią akcji własnych).

Na dzień niniejszego raportu bieżącego, w wyniku rozliczenia wszystkich transakcji zawartych w dniach 22 września 2015 r. – 28 września 2015,Spółkawraz z podmiotami dominującymibędzie posiadać, bezpośrednio i pośrednio,51.135.534 akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, stanowiące28.059.908 głosówna walnym zgromadzeniu Spółki(zgodnie z art. 118 ust. 7 Księgi Drugiej holenderskiego Kodeksu Cywilnego Spółka nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez nią akcji własnych).

Zestawienie transakcji nabycia 30.604 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zawartychw dniach 22 września 2015 r. – 28 września 2015 r. stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.