Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
28

wrz

Raport bieżący nr 59/2015 z dnia 28 września 2015 roku. Zawiadomienia otrzymane od członków Rady Dyrektorów Spółki

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wszystkich członków Rady Dyrektorów Spółki, zawiadomienia z dnia 28września 2015 roku, informujące o zawarciu przez Spółkę, jako podmiot blisko z nimi związany,w dniach 22 września 2015 r. – 28 września 2015 transakcji nabycia30.604 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (w tym, na dzień publikacji raportu rozliczone zostały transakcje nabycia 28.207 akcji zwykłych na okaziciela Spółki), za cenę 47,70 zł za jedną akcję (cena rozliczeniowa: 41,73 zł za jedną akcję). Transakcje te zostały zawarte na rynku regulowanym GPW.