Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
24

cze

DO AKCJONARIUSZY GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

W dniu 23 listopada 2015 r. Global City Holdings N.V., spółka akcyjna utworzona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie w Holandii, prowadząca działalność pod adresem Weena 201 – 2012 (3012 NJ) Rotterdam, Holandia („Spółka”) ogłosiła, że Israel Theatres Limited, I.T. International Theatres Limited, ITIT Holding B.V. wraz ze Spółką (razem: „Strona Powodowa”) wszczęły postępowanie w sprawie przymusowego wykupu akcji (ang. squeeze-out) przed Izbą Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie („Izba Przedsiębiorstw”) zgodnie z przepisami prawa holenderskiego („Postępowanie”); w ramach którego Spółka zamierzała nabyć wszystkie akcje Spółki niebędące łącznie w posiadaniu Strony Powodowej („Akcje”). 

ORZECZENIE 

W dniu 24 maja 2016 r. Izba Przedsiębiorstw wydała orzeczenie w Postępowaniu („Orzeczenie”). Kopię Orzeczenia można otrzymać od: 

Jones Day
G. te Winkel
Concertgebouwplein 20
1071 LN Amsterdam
Holandia  

W swoim Orzeczeniu Izba Przedsiębiorstw nakazuje obecnym posiadaczom Akcji („Akcjonariusze”) przeniesienie swoich Akcji na Spółkę po cenie 47,70 PLN za jedną Akcję. Cena ta opiera się na cenie Akcji z dnia 20 listopada 2015 r. i zostanie powiększona o ustawowe odsetki w wysokości dwóch procent rocznie, naliczane od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia przeniesienia Akcji na rzecz Spółki („Cena Przymusowego Wykupu”). Cena Przymusowego Wykupu zostanie pomniejszona o (i) dywidendy od Akcji, które stały się wymagalne po dniu 20 listopada 2015 r., i które zostaną uznane za częściową zapłatę Ceny Przymusowego Wykupu, oraz o (ii) holenderski podatek od dywidend pobierany u źródła.

PRZENIESIENIE AKCJI 

W dniu 5 lipca 2016 r. lub po tej dacie Spółka zamierza zapłacić Akcjonariuszom Cenę Przymusowego Wykupu (wraz z wszelkimi naliczonymi odsetkami ustawowymi, ale po potrąceniu należnego holenderskiego podatku od dywidend pobieranego u źródła) w zamian za przeniesienie Akcji na rzecz Spółki. Aby otrzymać płatność, Akcjonariusze nie muszą podejmować żadnego działania. Przeniesienie Akcji w zamian za zapłatę Ceny Przymusowego Wykupu zostanie rozliczone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co zgodnie z oczekiwaniami ma zakończyć się w dniu 11 lipca 2016 r. lub około tej daty.  

Choć rozliczenie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ma zabezpieczyć przeniesienie wszystkich Akcji na rzecz Spółki, Spółka wyraźnie zastrzega sobie prawo na podstawie Artykułu 2:92a par. 8 holenderskiego Kodeksu Cywilnego do przeniesienia wszelkich pozostałych Akcji na mocy prawa w drodze zapłaty łącznej Ceny Przymusowego Wykupu należnej za te pozostałe Akcje (wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi, ale po potrąceniu należnego holenderskiego podatku od dywidend pobieranego u źródła) na rachunek powierniczy holenderskiego Ministerstwa
Finansów. Jeżeli Spółka skorzysta z tego prawa, to opublikuje ona osobne ogłoszenie z dalszymi informacjami i instrukcjami.  

Publikacja na stronie internetowej Spółki 

Z zastrzeżeniem wszelkich mających zastosowanie w tym przypadku ograniczeń prawnych, kopia tego ogłoszenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://globalcityholdings.com

Pobierz