Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
12

gru

Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów w spółce Cinema City International N.V. podlegającego ujawnieniu

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Spółka") informuje, że w dniu 11 grudnia 2006 r. otrzymał od Banku BPH S.A. działającego w imieniu Banku Austria Creditanstalt AG z siedzibą przy Vordere Zollamtstrasse 13 w Wiedniu, Austria ("BACA") zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informujące, że w dniu 7 grudnia 2006 r. w wyniku rozliczenia przydziału akcji Spółki, na podstawie zapisu złożonego w ramach międzynarodowej oferty niepublicznej na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank BPH S.A. dla BACA znajdowało sią 6.960.015 akcji zwykłych Spółki ("Akcje"), stanowiących 13,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.960.015 głosów, stanowiących 13,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Spółka została poinformowana, że na dzień 7 grudnia 2006 r. razem z jednostkami zależnymi BACA posiadał 7.231.473 Akcji stanowiących 14,26% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 7.231.473 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 14,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem wyżej wymienionych Akcji BACA nie posiadał papierów wartościowych Spółki.

Nabycie Akcji przez BACA i spółki zależne od BACA nastąpiło w ramach technicznego rozliczenia przydziału Akcji w ramach międzynarodowej oferty niepublicznej Spółki. Po ostatecznym rozliczeniu przydziału, udział BACA w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ulegnie znacznemu zmniejszeniu, o czym BACA poinformuje zgodnie z art. 69 Ustawy.

BACA nie zamierza zwiększać swojego udziału w kapitale zakładowym Spółki w terminie 12 miesięcy od niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych