Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
20

kwi

Korekta z dnia 19 kwietnia 2007 r. raportu bieżącego nr 5/2007 r. z 29 stycznia 2007 r.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego oraz podstawy publikacji raportów okresowych

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2006 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2006 to 25 kwietnia 2007 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o korekcie raportu bieżącego nr 5/2007 r. z dnia 29 stycznia 2007 r. w następujący sposób:

Spółka jest podmiotem zagranicznym, który nie sporządza sprawozdania finansowego (jednostkowego) i w związku z tym zgodnie z § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości jedynie skonsolidowane raporty okresowe, w tym jedynie skonsolidowany raport roczny za 2006 r., skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 r. oraz skonsolidowane raporty kwartalne.

Do publicznej wiadomości nie zostanie zatem przekazany jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2006.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z § 6 ust. 2, § 100 ust. 2 oraz § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 z późn. zm.).

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik