Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

gru

Raport bieżący nr 12/2006 z 18.12.2006: Podsumowanie oferty

Podsumowanie oferty

Zgodnie z § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Cinema City International N.V. ("Spółka") przekazuje informacje stanowiące podsumowanie Oferty Spółki, obejmującej ofertę publiczną Akcji Spółki na terytorium Polski ("Oferta Publiczna") oraz ofertę niepubliczną (private placement) skierowaną do wybranych Inwestorów Instytucjonalnych poza terytorium Polski:
1.   Data rozpoczęcia Oferty (opublikowanie Prospektu): 21 listopada 2006 r.
Data zakończenia Oferty: 5 grudnia 2006 r.
W  dniach   od   24   do   30   listopada   2006   r.   przyjmowano  zapisy  od   Inwestorów Indywidualnych, a 1 i 4 grudnia 2006 r. zapisy od Inwestorów Instytucjonalnych.
2.   Data przydziału Akcji Oferowanych: 5 grudnia 2006 r.
3.   Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą: 18.014.004 Akcji Oferowanych, w tym: (a) 10.000.000 Nowych Akcji oferowanych w publicznej subskrypcji przez Spółkę,
(b)5.664.352    Akcje    Sprzedawane    oferowane    w    publicznej    sprzedaży    przez Wprowadzających oraz
(c)2.349.652 Akcje Dodatkowego Przydziału oferowane przez I.T. International Theatres Ltd. w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału.
4.   Stopa redukcji*:
(a)  zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych: 95,65%
(b)  zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych: 0%
5.   Liczba Akcji, na które złożono zapisy w Ofercie: 53.188.914.
6.   Liczba Akcji przydzielonych w Ofercie: 18.014.004, w tym:
(a)  Inwestorom Indywidualnym przydzielono 1.600.000 Akcji, a
(b)  Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 16.414.004 Akcje.
7.   Cena Akcji w Ofercie: 19,3 zł.
8.   Liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje w Ofercie: 4.213, w tym:
(a)  4.140 Inwestorów Indywidualnych i
(b)  73 Inwestorów Instytucjonalnych.
9.   Liczba Inwestorów, którym przydzielono Akcje w Ofercie:4.099, w tym:
(a)  4.026 Inwestorów Indywidualnych i
(b)  73 Inwestorów Instytucjonalnych
10. Subemisja: 30 listopada 2006 r. Spółka, Wprowadzający i Główny Akcjonariusz zawarli Umowę o Subemisję pod prawem angielskim, na podstawie której funkcję subemitentów pełnił Bank Austria Creditanstalt AG oraz ING Bank N.V., Oddział w Londynie ("Subemitenci"). W związku z tym, że w okresie przyjmowania zapisów od Inwestorów wszystkie Akcje Oferowane zostały objęte zapisami i opłacone, żaden z Subemitentów nie objął, ani nie nabył w wykonaniu zobowiązań subemisyjnych Akcji Oferowanych. Z tytułu zobowiązania subemisyjnego Subemitenci nie uzyskali żadnego dodatkowego wynagrodzenia ponad to wymienione w pkt. 12 poniżej.11.  Wartość Oferty (brutto - przed odliczeniem kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę i Wprowadzających oraz Głównego Akcjonariusza): 347.670.277,2 zł, w tym: 193.000.000 zł brutto uzyskane przez Spółkę z tytułu emisji Nowych Akcji.
12. Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji** - 14.488.947,44 zł (kwota netto), w tym:
(a)  koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty, w tym wynagrodzenie Subemitentów uwzględniające premię uznaniową: 10.202.241,40 zł (kwota netto)
(b)  koszty    sporządzenia     Prospektu,     z     uwzględnieniem     kosztów    doradztwa: 3.319.398,82 zł (kwota netto)
(c)  koszty promocji Oferty: 967.307,22 zł (kwota netto)
Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów, jakie zostały poniesione w związku z ofertą Nowych Akcji przez Spółkę. Oprócz ww. kosztów, koszty Oferty obejmują również koszty związane z Ofertą Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału, w tym prowizji z tytułu ich sprzedaży, które zostały poniesione przez Wprowadzających oraz Głównego Akcjonariusza. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu.
Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę koszty netto emisji Nowych Akcji tj. kwota 14.488.947,44 zł pomniejszą kapitał zapasowy.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną Nową Akcję: 1,45 zł (koszt netto).

Wyrażenia pisane wielkimi literami, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie opublikowanym 21 listopada 2006 r.

* Oferta nie była podzielona na transze.
** według najlepszej wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Całkowita wysokość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z emisją Nowych Akcji zostanie wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.