Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
25

maj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki („Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu:

 • (A)    Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12 c (w centrum handlowym Galeria Mokotów). Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15:00 czasu warszawskiego.
 • (B)    Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2007 r. w Holandii w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu lokalnego.

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie odpowiadał porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z tym że w trakcie obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie będzie przeprowadzane glosowanie nad jakimikolwiek uchwałami.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r., obejmująca sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 (*).
 4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy.
 5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2006 (*).
 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2006 (*).
 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 (*).
 8. Zatwierdzenie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006 (*).
 9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2007 (*).
 10. Zatwierdzenie   Programu   Nabywania   Akcji   Własnych   przez   Spółkę   oraz udzielenie Zarządowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r.(*)
 11. Pozostałe kwestie.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.

Zgodnie z art. 35 pkt 5 Statutu w celu poinformowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych dla podejmowanych uchwał zostanie przygotowany Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, który zostanie udostępniony na co najmniej 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl.

Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa spółek, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Holandii 7 czerwca 2007 r. w „Het Financieele Dagblad"- dzienniku finansowym o zasięgu ogólnokrajowym.

Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Wstępnego oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w języku polskim oraz w języku angielskim), w tym:

 • (a)  porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 • (b)  Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
 • (c)  Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy,
 • (d)  opis procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania,

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cinemacity.nl.

Ponadto Raport Roczny za rok obrotowy 2006 w wersji drukowanej zawierający sprawozdanie finansowe zostanie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będzie dostępny do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 40 pkt. 9 Statutu prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy złożą do dnia 18 czerwca 2007 r„:

 • w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w godz. 9:00 - 17:00) lub
 • w biurze Zarządu Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam (w godz. 9:00 - 17:00)

imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki oraz legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym liczbę akcji Spółki nim objętych oraz termin ważności takiego świadectwa depozytowego, i nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do dnia odbycia odpowiednio, Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,.

Prawo do udziału, odpowiednio, na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie.

Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a następnie doręczając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo przesyłając go do biur Spółki w Holandii bądź w Polsce na adresy wskazane powyżej.

Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacitv.nl nie później niż w dniu 7 czerwca 2007 r.

Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl. Jakiekolwiek pytania związane ze Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Zarządu pod jeden z następujących adresów:

w Holandii:                                                     W Polsce:
Cinema City International N.V.                   Cinema City International N.V.
Weena 210-212                                            ul. Fosa 37
3012 NJ Rotterdam                                      Warszawa
Faks: +31 10 201 3603                                Faks: +48 22 566 69 84
email: mballan@cinema-city.nl                  email: nisan@cinema-city.pl


z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N. V.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 z późn. zm.).

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger-członek Zarządu, pełnomocnik