Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

lip

Nabycie udziału wielkości 45% we współwłasności nieruchomości w mieście Russe, Bułgaria

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, że spółka całkowicie zależna od Spółki z siedzibą w Holandii - IT Sofia BV, za pośrednictwem nowej spółki powiązanej z siedzibą w Bułgarii, w której IT Sofia BV posiada 45% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, zawarła umowę nabycia własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 60 tys. m2 znajdującej się w mieście Russe w Bułgarii.

45% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ww. bułgarskiej spółki znajduje się w posiadaniu Ocif Eastern Europę Ltd ("Ocif"), a pozostałe 10% kapitału zakładowego tej spółki w posiadaniu dotychczasowego właściciela powyższej nieruchomości, który, zgodnie z postanowieniami umowy, otrzymał prawo do zbycia swojego udziału w przyszłości na rzecz IT Sofia BV oraz Ocif.

Całkowita cena nabycia nieruchomości wynosiła 22,5 min EUR i została w równiej wysokości zapłacona przez IT Sofia BV i Ocif, z których każda spółka uiściła kwotę 11,25 min EUR.

Tak jak w przypadku pozostałych dwóch inwestycji Spółki na rynku nieruchomości w Bułgarii -w Plovdiv (szczegółowe informacje znajdują się w raportach bieżących: nr 24/2007 z dnia 30 czerwca 2007 r. oraz nr 13/2006 z dnia 22 grudnia 2006) oraz w Sofii (szczegółowe informacje znajdują się w prospekcie Spółki z dnia 17 listopada 2006 r. - w części: Istotne Umowy - Umowy dotyczące Mail of Sofia), Spółka razem z Ocif zamierza wybudować na nabytej nieruchomości centrum handlowe o powierzchni od 25 tys. do 35 tys. m2, w którym będzie znajdowało się pierwsze nowoczesne kino wielosalowe w tej miejscowości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik