Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
19

sty

Zamknięcie transakcji z Grupą Kinepolis

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2007 r. z dnia 16 stycznia 2007 r. Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje o zamknięciu w dniu 19 stycznia 2007 r. transakcji pomiędzy podmiotem całkowicie zależnym Spółki - spółką Cinema City Poland sp. z o.o., a spółkami z Grupy Kinepolis: spółką Kinepolis sp. z o.o. oraz spółką Kinepolis Poznań sp. z o.o. ("Grupa Kinepolis"), dotyczącej prowadzenia 18-salowego multipleksu w Poznaniu, którego dotychczasowym operatorem była Grupa Kinepolis.

W wyniku transakcji Spółka w szczególności nabyła wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kinowej, wartość niematerialną zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kinepolis sp. z o.o. oraz wstąpiła w prawa i obowiązki wynikające z pewnych umów i porozumień związanych bezpośrednio z działalnością kinową prowadzoną przez Grupę Kinepolis w Poznaniu.

Spółka jest również najemcą powierzchni 18 z 20 sal kinowych znajdujących się w budynku będącym własnością Grupy Kinepolis w Poznaniu, w którym poprzednio Grupa Kinepolis prowadziła działalność kinową. Dwie umowy najmu z dnia 22 sierpnie 2006 r. pomiędzy Cinema City Poland sp. z o.o. i IT Poland Development 2003 sp. z o.o. (podmiot całkowicie zależny Spółki) z jednej strony a spółką Kinepolis Poznań sp. z o.o. z drugiej strony zostały zawarte na 10 lat z możliwością przedłużenia najmu o kolejne 5 lat i zawierają standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Czynsz najmu powierzchni 18 sal kinowych nie odbiega od warunków rynkowych.

W następstwie transakcji Spółka prowadzi w Poznaniu multipleks pod nazwą "Cinema City Kinepolis", w którym znajduje się 18 sal kinowych (dwie pozostałe sale będą wykorzystywane przez Grupę Kinepolis na organizowanie imprez lub w celach komercyjnych). Natomiast Grupa Kinepolis pozostała właścicielem gruntu wraz z budynkiem i będzie zarządzała nieruchomością.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych..

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik