Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
07

gru

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Cinema City N.V. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych

Zarząd Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia 2006 r. Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 51.654.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 3 Regulaminu Giełdy.