Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
07

gru

Akcje spółki zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że zgodnie z uchwałami nr 642/06 oraz 670/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 listopada 2006 r. oraz 4 grudnia 2006 r., w dniu 4 grudnia 2006 r. łącznie do 51.654.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej EUR 0,01, oznaczonych kodem NL0000687309, zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.