Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
07

gru

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Stosownie do § 29 Regulaminu Giełdy, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji do notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych, Cinema City International N.V. ("Spółka") składa oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". Treść oświadczenia Spółki wraz ze wskazaniem tych zasad, które nie będą przez Spółkę przestrzegane oraz przyczyn, z jakich dana zasada nie może być w pełni przestrzegana, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych