Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

gru

Raport bieżący nr 42/2007 z dnia 13 grudnia 2007: Zbycie akcji spółki przez osobę zobowiązana do poinformowania

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2007 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków Zarządu Spółki, iż osoba z nimi blisko związana (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 a). ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), tj. akcjonariusz większościowy Spółki – I.T. International Theatres Ltd z siedzibą w Herzlia Pituah, Izrael, dokonała transakcji zbycia 109.000 akcji Spółki. Transakcja zbycia akcji będąca transakcją sesyjną pakietową na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., została zawarta 6 grudnia 2007 r. Cena sprzedaży akcji wyniosła 34 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło 11 grudnia 2007 r.
 
Sprzedaż akcji została dokonana jedynie w celu ułatwienia realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. („Program”) i umożliwienia sfinansowania nabycia przez uprawnionych uczestników Programu akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w związku z wykonaniem przez nich opcji przyznanych przez Spółkę w ramach Programu.
 
Taka sama liczba akcji emitenta (tj. 109.000 akcji nowej emisji) zostanie przeniesiona przez uprawnionych uczestników Programu na I.T International Theatres Ltd po wyemitowaniu tych akcji przez Spółkę w ramach Programu.
 
W związku z powyższym, w krótkim okresie czasu, stan posiadania akcji Spółki przez I.T. International Theatres Ltd. nie zmieni się i będzie taki sam, jak przed dokonanie transakcji opisanej w niniejszym raporcie bieżącym.
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych