Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
08

lut

Raport bieżący nr 4 /2008 z dnia 24 stycznia 2008: Nabycie akcji spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 23 stycznia 2008 r. Spółka została poinformowana przez trzech członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi), 995 akcji zwykłych Spółki po kursie 24,7 zł za akcję.

 

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 16 stycznia 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 21 stycznia 2008 r.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.