Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

lut

Raport bieżący nr. 8/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE 110.000 AKCJI NOWEJ EMISJI SPÓŁKI DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

 

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, że w dniu 22 lutego 2008 r. zgodnie z uchwałą nr 145/2008, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie  uchwały nr 492/2006 Zarządu Giełdy z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 25 lutego 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 110.000 akcji zwykłych na okaziciela  o wartości nominalnej 0,01 EUR. Wprowadzenie wyżej wskazanych akcji Spółki do obrotu nastąpi pod warunkiem dokonania w dniu 25 lutego 2008 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem NL0000687309.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 34 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Israel Greidinger – członek Zarządu, pełnomocnik